කාලය පැරණි වෙබ් අඩවිය වෙතට පිවිසීමට මගක් To Kalaya old website

නලින් ද සිල්වා මහතාගේ මේ වන විට අක්‍රිය තත්වයේ ඇති කාලය පැරණි වෙබ් අඩවිය 
(2016ට පෙර ලිපි) වෙතට නැවත පිවිසීම සඳහා පහත සබැඳිය භාවිත කළ හැකි ය.

https://web.archive.org/web/20150404132129/http://www.kalaya.org/home.html

වීඩියෝ හා ශ්‍රවණ ගොනු නැවත සක්‍රිය කළ හැකි ආකාරයක් නො දනිමි. ඒ පිළිබඳව දන්නා අයකු වේ නම් දැනුම් දෙන්න. ලිපි කියවීමට හා බාගත කිරීමට මෙයින් හැකි ය. බ්‍රවුසරයේ Adobe Flash සක්‍රිය කර ගැනීම අවශ්‍ය විය හැකි ය.අලුත් ම සටහන

 පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය ආර්ථිකයක ලාභය හා ධනවාදය

 පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය ආර්ථිකයක ලාභය හා ධනවාදය අපි ඔකිෂෝ ප්‍රමේයය විදහා දැක්වීම සඳහා ගත් උදාහරණය සලකමු.       ලාභ රේට්ටුව = 83.45%    එහි යකඩ ...

වැඩිපුර කියවූ ලිපි