දස් කපිටාල් කෘතිය ගැන විමසුමක්

 මාක්සියානු ආර්ථික කතිකාවේ අසාර්ථකත්වය: දස් කපිටාල් කෘතිය ගැන විමසුමක්


කාල් මාක්ස්ගේ දස් කපිටාල් කෘතියේ කියැවෙන ආර්ථික විග්‍රහය අසාර්ථක වන්නේ ඇයි දැයි මේ පොතේ විග්‍රහ කෙරේ..

ග්‍රන්ථ වෙබ් අඩවියෙන් හා සරසවි පොත්හල්වවලින් මිල දී ගත හැකි ය.

https://grantha.lk/marksiyanu-arthika-thamalu-maliththa-kathru-grantha-distribution.html
No comments:

Post a Comment

අලුත් ම සටහන

Exit way out කණ්ඩායමට පිළිතුර

 Exit Way Out කණ්ඩායමට පිළිතුර Exit way out කණ්ඩායම මගේ “මාක්සියානු ආර්ථික කතිකාවේ අසාර්ථකත්වය: දස් කපිටාල් කෘතිය ගැන විමසුමක්” පොතේ පළමු පර...

වැඩිපුර කියවූ ලිපි